{"daftar": [{ "id": "", "kios": "", "nama": "", "waktu": "", "nilai": ""}]}